Şirket Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri - 06.11.2020

Şirket Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri - 06.11.2020

• PRZMA – Şirket Yönetim Kurulu’nun 30.09.2020 tarihinde almış olduğu karara istinaden, ŞirketiN 75.000.000 TL kayıtlı ihraç tavanı dahilinde kalmak kaydıyla 24.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, %100 oranında (bedelli) nakden artırılarak, 48.000.000 TL’ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan taslak izahname KAP’ta yer almaktadır.


• KLGYO – Şirketin 1.400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 124.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 496.000.000 TL (% 400 oranında) artırılarak 620.000.000,00 TL’ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.11.2020 tarih 2020/68 sayılı haftalık bülten’de onaylandığı duyurulmuştur.

05.11.2020 Tarihindeki Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri

• DIRIT – Şirketin 03.11.2020 tarihli gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında; sermaye piyasası kurulu tavsiyeleri doğrultusunda iptal edilmiş olan bedelli sermaye artışı sonrası şirket borç yapılandırmalarını ve faaliyetlerini tekrardan başlatmak için 4.000.000 TL tahsisli bedelli sermaye artırma kararı almıştır.


• METUR – 30.10.2020 tarihinde kamuya açıklanan; kayıtlı sermaye tavanının 30.000.000 TL’den 60.000.000 TL’ye yükseltilmesi, kayıtlı sermaye tavan süresine ilişkin iznin 2020 yılından 2024 yılı sonuna dek geçerli olmak üzere belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6’ncı maddesinin tadil edilmesi için başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup SPK onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.


• KUYAS – Şirketin tamamlanan sermaye artırımına ilişkin Şirket esas sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6.maddesinin güncellenmesi ve yeni şeklinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması amacıyla 13.10.2020 tarihinde SPK’ya yapılan başvuru SPK’nın 30.10.2020 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-11031 sayılı yazısı ile onaylanmış olup SPK onaylı esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.


 SKTAS – Şirket Yönetim Kurulu’nun, Şirket’in 96.000.000 TL olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı’nın 350.000.000 TL’ye çıkarılmasına, kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020-2024 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ve buna ilişkin olarak; Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. maddesinin ekte gösterildiği şekilde tadil edilmesine yönelik 30.10.2020 tarihli kararı uyarınca, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na bugün (04.11.2020) başvurulmuştur.


 SKBNK – Bankanın 1.158.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 702.000.000 Türk Lirası arttırılarak 1.860.000.000 Türk Lirası’na çıkarılması Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından 28.10.2020 tarihinde onaylanmış ve onaylı İzahname 02.11.2020 tarihinde KAP’ta yayımlanmıştı. Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) İzahname’de belirtilen esaslara uygun olarak 09.11.2020 ile 23.11.2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup mevcut ortakların %60,62 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kullanımında bir payın nominal değeri 1 TL olup, 1 TL üzerinden satışa sunulacaktır.